IVAS - skole

For elever fra 4. klasse og ut videregående skole

 

IVAS er et kartleggings- og kommunikasjonsverktøy som er tilpasset mennesker med autisme og IQ innen normalområdet. Skole-delen er tilpasset elever fra og med 4. klasse og ut videregående skole. IVAS-intervjuet skal hente systematisk informasjon om de behov eleven selv mener er viktig å ta hensyn til for å fungere godt i skolehverdagen. Selve intervjuet er delt i 9 kategorier/hovedtema og består av mange deltema (satt i parentes bak hver kategori). Materiellet kan fint brukes med personer med andre utfordringer enn autisme/Asperger, dersom man unnlater å bruke kategori nr. 9. Vanligvis brukes ikke alle deltemaene for hver person, siden det vil være tema som ikke er aktuelle. For eksempel under skolefag, vil det være uaktuelt å spørre en elev i barneskolen og hvordan han/hun liker fag som kun finnes på videregående skole. 

Kategoriene er:

 1. Skoleaktiviteter/fag (30) 
 2. Arbeidsmåter (23)
 3. Læringsstil (33)
 4. Organisering, struktur og forutsigbarhet (32)
 5. Stress (51)
 6. Sosialt samspill (24)
 7. Sosial forståelse (23)
 8. Selvstendighet (24)
 9. Autisme (21)
testing

Hvordan foregår kartleggingen med IVAS - skole?

Kartleggingen kan foregå på 2 måter, digitalt via Zoom eller fysisk på vårt kontor. Kartleggingen består av at eleven blir presentert for de aktuelle deltemaene i hver kategori og svarer ved å plassere deltemaet i en av de 6 mulige kategoriene (fra 1: veldig bra til 6 veldig dårlig).

Eksempel: Hovedtema: hva stresser deg, Deltema: rot. Dersom eleven synes rot er veldig stressende plasseres svaret i felt nr. 6. Hvis eleven ikke synes rot er stressende i det hele tatt, plasseres svaret i felt nr. 1.

IVAS kartlegging

Kartlegging ved fysisk oppmøte

For yngre elever, samt elever som synes det er vanskelig å snakke, for eksempel elever med selektiv mutisme, anbefales fysisk oppmøte der det er mulig. Da benytter vi fysisk konkretiseringsmateriell, som gjør at eleven ikke trenger å si så mye, samt får visuell og konkret støtte under kartleggingen. 

Konkretiseringsmateriellet består av en grønn pyramide-plate og ett ordkort for hvert deltema. Ordkortene skal plasseres på platen i det svarfeltet eleven mener passer. Felt 1 er øverst og felt 6 er nederst i pyramiden. (Se bildet til venstre).

For en del elever vil det også være hensiktsmessig å dele opp kartleggingen i flere møter, for å ikke bli for sliten underveis. Dette tilpasses for hver enkelt etter avtale.


Kartlegging digitalt

For elever som er verbalt sterke, eldre elever og ikke minst elever som bor for langt unna til å kunne møte opp fysisk, vil det være hensiktsmessig å gjennomføre kartleggingen via Zoom. Kartleggingen vil da foregå ved hjelp av et exelskjema som deles på skjermen. Exelskjemaet er delt i de 9 hovedkategoriene og i hvert av deltemaene inne i kategorien.

Eleven svarer ved å angi tallet for det feltet han/hun mener er riktig for seg og den som kartlegger krysser av svaret. Felt 1 er lengst til venstre, felt 6 lengst til høyre i skjemaet. Elevens svar tydeliggjøres ved at det dannes en visuell graf (se bildet til høyre der de samme svarene angitt som på bildet av pyramiden over.)

Også denne kartleggingsformen kan deles opp i flere ganger, dersom det er behov for det.

IVAS skjema

Hva får du når du kjøper en kartlegging med IVAS-skole?

 • Selve kartleggingen (enten ved oppmøte eller via nettet)
 • En rapport der svarene tolkes og du får konkrete forslag til tiltak 
 • Et tilbakemeldingsmøte, enten ved oppmøte eller over nettet, der vi gjennomgår resultater, tolkning og foreslåtte tiltak og du har anledning til å stille spørsmål og reflektere sammen med oss over utfallet av kartleggingen.

Hva koster det?

For hele kartleggingspakken tar vi Kr. 6000,- Prisen er fast og vil ikke påvirkes av hvor mange ganger vi møtes eller hvor lang tid kartleggingen og tilbakemeldingsmøtet tar. Du betaler først når tilbakemeldingsmøtet er over.*) Da kan du velge å enten betale via VIPPS eller kontant, eller du kan velge å få faktura tilsendt.

*) Dersom kartleggingen av en eller annen grunn ikke fullføres, tar vi timebetalt for den tiden som er brukt og lager en rapport på det vi har fått gjort. (Timepris er kr 1250,-)

Hvordan bestille avtale?

Ta kontakt med Torill Fjæran-Granum på telefon 913 04 375 eller e-post torill@spiss.no for avtale! Dersom du velger digital kartlegging, sender vi deg en e-post med Zoom-lenke så snart avtale om dag og tid er gjort.

VELKOMMEN TIL KARTLEGGING!