Konkret og målrettet opplæring


 

 

De som jobber i SPISS har ulik bakgrunn og kompetanse. I noen tilfeller har vi også ulike erfaringer og oppfatninger om metodevalg og framgangsmåter. Dette mener vi er en styrke for SPISS som virksomhet, fordi selv om autismefeltet er et smalt fagfelt, er det likevel så bredt at ikke en person kan dekke alt. Og siden folk er forskjellige og ønsker ulike ting, tenker vi at vår forskjellighet er vår styrke.

Metoder og innfallsvinkler vi har kjennskap til og benytter er blant annet;

 • TEACCH
 • Sosiale historier
 • Tegneseriesamtaler
 • SON-Rise (Joining)
 • Lavaffektiv tilnærming
 • PDA-strategier
 • Intensiv interaksjon
 • Kognitiv affektiv trening
 • ABA/EIBI
 • Ulike måter å motivere og oppmuntre på
 • Tegn til Tale og andre alternative og supplerende kommunikasjonsmåter

Hjelpemidler vi ofte benytter er blant annet;

 • KAT-kassen
 • PECS bildekommunikasjon (eller andre former for alternativ og supplerende kommunikasjon)
 • IVAS

Som regel bruker vi ikke kun EN metode, men setter sammen et opplegg skreddersydd for den enkelte.

Et slikt skreddersydd opplegg inneholder ofte elementer fra flere av metodene som er nevnt over her. Vi gjør det slik fordi vi vet at ingen metoder passer for alle og ingen enkeltmetode løser alle problemerVi velger metoder og innfallsvinkler med utgangspunkt i den enkelte persons egenskaper og behov, samt i den foreliggende problemstilling og selvfølgelig i fullt samarbeid og forståelse med våre oppdragsgivere og ikke minst personen det gjelder.

Spør oss, dersom det er metoder, innfallsvinkler og hjelpemidler som ikke er spesifikt nevnt her, som du lurer på om vi kan jobbe etter eller benytte. 

Vi gir opplæring til personer med egen diagnose, privat-personer og fagfolk. Vi har ingen krav om dokumentert diagnose innen autismefeltet, så lenge du som bestiller vet hva vi kan og ønsker denne kompetansen. 

Vår opplæring skal være KONKRET og MÅLRETTET.

Konkret

Med konkret opplæring mener vi at opplæringen skal være praktisk og anvendelig og ha fokus på forståelige og gjenkjennelige sammenhenger, samt på praktiske og gjennomførbare handlinger. 

De som mottar opplæring, enten det er via kurs eller individuell trening av ferdigheter, skal oppleve at det de lærer er nyttig og kan benyttes i egen hverdag.

konkret
målrettet

Målrettet

Vår opplæring skal ha tydelige mål og delmål, satt i samarbeid med de vi jobber for. Målene vi setter skal være operasjonaliserte og målbare og vi skal skape en felles forståelse av hva vi ønsker å oppnå og tydelige kriterier for når målene anses som oppnådd.

Arbeidet med å sette seg mål og velge ut tiltak skal bygge på grundig kartlegging av nåværende status, samt på kunnskap om personens ferdigheter og ønsker.