Konkret og målrettet opplæring


De som jobber i SPISS har ulik bakgrunn og kompetanse. I noen tilfeller har vi også ulike oppfatninger om metodevalg og framgangsmåter. Dette mener vi er en styrke for SPISS som virksomhet, fordi selv om autismefeltet er et smalt fagfelt, er det likevel så bredt at ikke en person kan dekke alt. Og siden folk er forskjellige og ønsker ulike ting, tenker vi at vår forskjellighet er vår styrke.

Metoder vi har kjennskap til og benytter er blant annet;

  • ABA (TIOBA, EIBI)
  • TEACCH
  • Sosiale historier
  • SON-Rise (Joining)
  • Lavaffektiv tilnærming
  • PDA-strategier
  • Intensiv interaksjon
  • Kognitiv affektiv trening

Spør oss, dersom det er metoder eller innfallsvinkler som ikke er spesifikt nevnt her, som du lurer på om vi kan jobbe etter. Vi velger metoder og innfallsvinkler med utgangspunkt i den enkelte persons egenskaper, samt i den foreliggende problemstilling og selvfølgelig i fullt samarbeid og forståelse med våre oppdragsgivere.

Vi gir opplæring til personer med egen diagnose, pårørende og fagfolk. Vår opplæring skal være KONKRET og MÅLRETTET.

Konkret

Med konkret opplæring mener vi at opplæringen skal være praktisk og anvendelig og ha fokus på forståelige og gjenkjennelige sammenhenger, samt på praktiske og gjennomførbare handlinger. 

De som mottar opplæring, enten det er via kurs eller individuell trening av ferdigheter, skal oppleve at det de lærer er nyttig og kan benyttes i egen hverdag.

konkret
målrettet

Målrettet

Vår opplæring skal ha tydelige mål og delmål, satt i samarbeid med de vi jobber for. Målene vi setter skal være operasjonaliserte og målbare og vi skal skape en felles forståelse av hva vi ønsker å oppnå og tydelige kriterier for når målene anses som oppnådd.

Arbeidet med å sette seg mål og velge ut tiltak skal bygge på grundig kartlegging av nåværende status, samt på kunnskap om personens ferdigheter og ønsker.